ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η   Τ.Ε.Σ.   Α.Ε.    ιδρύθηκε   το  έτος  1980 (Φ.Ε.Κ. 1088/25.4.1980 Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών.  Η  έδρα  της  Εταιρείας και τα κεντρικά της γραφεία  βρίσκονται  στο Δήμο    Σερρών,   οδός   Δ. Σολωμού  12 . Η Εταιρία διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή 170 . Σύμφωνα με το άρθρο  4  παραγρ. 2 Φ.Ε.Κ. 2704/9.11.1987 στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται η ανάληψη και εκτέλεση παντός είδους Τεχνικών έργων του Δημοσίου ή Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οργανισμών που λειτουργούν με οποιαδήποτε μορφή Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτό-διοίκησης ή Δημοσίων Επιχειρήσεων, είτε με απ' ευθείας ως ανάδοχος είτε μετέχοντες σε κάθε είδους Εταιρεία ή Κοινοπραξία εκτελέσεως τέτοιων έργων, συμμετέχοντας σε κάθε είδους διαγωνισμού ή δημοπρασία για την ανάληψη τους προς επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης στο σκοπό της εταιρίας περιλαμβάνεται και δραστηριοποίηση της στον τομέα της κτηματαγοράς (REAL ESTATE). Η εταιρεία από τον Ιανουάριο του 2004 εφαρμόζει σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.  Στο διάστημα 1980 - 1990 η δραστηριότητα της Εταιρίας αναπτυσσόταν στην ευρύτερη περιοχή των Νομών Σερρών, Δράμας, Καβάλας και Θεσσαλονίκης. Από το 1990 η δραστηριότητα της αναπτύχθηκε σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Σήμερα η εταιρία καλύπτει όλους τους τομείς δραστηριότητας των μεγάλων Δημοσίων Έργων υποδομής και των Ιδιωτικών Οικονομικών Έργων.

 


Διακριτικός Τίτλος:Τ.Ε.Σ. Α.Ε.
Δραστηριότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διεύθυνση:ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 12
ΤΚ:62122
Περιοχή:ΣΕΡΡΕΣ
Πόλη:ΣΕΡΡΕΣ
Τηλέφωνο:2321068220
ΑΦΜ:094086012
ΔΟΥ:Α ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:114242552000

Δημοσίευση από την Web intelligence ΗΟΥΣ 71 ΑΘΗΝΑ 11853 || ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2114043815